La Comissió de Docència

La Comissió de Docència és l’òrgan col.legiat al qual correspon planificar i organitzar la formació, supervisar-ne l’aplicació pràctica i controlar el cumpliment dels objectius previstos en el Programa Oficial de l’Especialitat.

També ha de facilitar la integració de les activitats formatives i dels residents en l’activitat assistencial i ordinària del Centre.

Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un cop cada dos mesos, i en sessió extraordinària tantes vegades com ho cregui necessari el President/a.

Composició de la Comissió de Docència

President/a
Francesc Margalef Pallarés
Secretària
Neus Martínez Martínez
Vocals
Representants dels tutors
Mònica Asensio Vidal
Raquel Català Pérez

Lourdes Rofes Ponce
Neus Martínez Martínez
Angeles Romero Ruíz
Teresa Bordell Sierra (VP)
Representants dels residents
Anna I Pellicer Sanhauja
Clara Llanas Marco
Hipólito R García Miranda
Coral Abad Navarro

Direcció Assistencial
Lídia Ríos Vallés
Cap d’Estudis Hospitalari
Lluís Colomés Figuera
Representant de la Direcció General de Planificació i Recerca/ Comunitat autònoma
Enric Rovira Ricart

NORMATIVA LEGAL DE LES COMISSIONS DE DOCÈNCIA